Leveringsvoorwaarden van Aanpakken met @nneke 

De Nijmeegse Organizer🚲

1. Algemeen

1.1. Degene die met Aanpakken met @nneke een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd. 

1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Aanpakken met @nneke sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van Aanpakken met @nneke

2. Kwaliteit

2.1. Aanpakken met @nneke verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Aanpakken met @nneke.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2. Aanpakken met @nneke kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na ontvangst van de ondergetekende offerte of aanbieding stuurt Aanpakken met @nneke de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke (digitaal) bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Aanpakken met @nneke.

3.5. Binnen zeven werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. 

3.6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1. Aanpakken met @nneke verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 of langer van te voren annuleert, brengt Aanpakken met @nneke geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Aanpakken met @nneke gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten 

6.1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Aanpakken met @nneke op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd. 

6.2. Aanpakken met @nneke heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4. Aanpakken met @nneke is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Aanpakken met @nneke onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. 

7.2. In geval van overmacht stelt Aanpakken met @nneke alles in het werk om een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren. 

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Aanpakken met @nneke niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever. 

8. Aansprakelijkheid  

8.1. Aanpakken met @nneke is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Aanpakken met @nneke. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Aanpakken met @nneke heeft gemeld. 

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Aanpakken met @nneke of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Aanpakken met @nneke afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Aanpakken met @nneke voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolg- schade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Auteursrecht

9.1. Op alle gebruikte documentatie van Aanpakken met @nneke geldt het auteursrecht van A.W. Nieuwland van Aanpakken met @nneke te Nijmegen. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. 

10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 97 INGB 0795 3267 85 t.n.v. A.W. Nieuwland- van Doorn te Nijmegen. 

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien Aanpakken met @nneke echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

11. Klachten

11.1. Opdrachtgevers die een klacht hebben kunnen zich via het mailadres info@nbpo.nl wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NBPO, die bestaat uit mr. F.H.K. Theissen (voorzitter), mw. V. Pors en dhr. W. Prins. Geen van de leden heeft belangen in of bij Aanpakken met @nneke.

11.2. De klachtencommissie zal de klacht alleen in behandeling nemen indien de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Aanpakken met @nneke. De klager dient daartoe Aanpakken met @nneke binnen 30 dagen na afloop van het advies of de coaching schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Aanpakken met @nneke verwacht. Aanpakken met @nneke stuurt de klager binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van ontvangst en streeft ernaar de klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht deze termijn niet haalbaar blijken, dan wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij de reden van uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer Aanpakken met @nneke verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

11.3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden zorgvuldig geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard, welke termijn ingaat op de dag van afsluiting van de klachtenprocedure.

11.4. Als de klacht van de klager door de reactie van Aanpakken met @nneke niet is weggenomen, kan de klager zich tot 4 weken na ontvangst van de reactie van Aanpakken met @nneke wenden tot de klachtencommissie.

11.5. De klachtencommissie onderzoek de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de klager recht heeft op een compensatie, die niet meer bedraagt dat de hoogte van de kosten van het advies of de coaching waarop de klacht betrekking heeft.

11.6. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na schriftelijke indiening van de klacht. 

11.7. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor Aanpakken met @nneke.

Aanpakken met @nneke 2021